Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ΑΜΕΣΟ- ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Άμεσο, έμμεσο αντικείμενο
ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ     
Άμεσο είναι το αντικείμενο που συμπληρώνει άμεσα, δηλαδή βασικά, το νόημα του ρήματος. Εκείνο στο οποίο κυρίως μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος. Το άμεσο αντικείμενο συνήθως μπαίνει σε πτώση αιτιατική
Έμμεσο είναι το αντικείμενο που συμπληρώνει έμμεσα, δηλαδή συμπληρωματικά το νόημα του ρήματος. Το έμμεσο αντικείμενο μπαίνει συνήθως σε πτώση δοτική.
  • Αν το ένα από τα δύο αντικείμενα είναι σε πτώση αιτιατική, αυτό είναι πάντα το άμεσο.
π.χ  Λέγω ὑμῖν τήν ἀλήθειαν
τήν ἀλήθειαν (αιτιατική) = άμεσο        ὑμῖν (δοτική) = έμμεσο
        Πληρῶ τήν ὑδρίαν ὕδατος.
τήν ὑδρίαν (αιτιατική) = άμεσο       ὕδατος (γενική) = έμμεσο
  • Αν και τα δύο αντικείμενα είναι σε πτώση αιτιατική, τότε άμεσο είναι αυτό που δηλώνει πρόσωπο.
Π.χ  Ὁ διδάσκαλος διδάσκει τούς παῖδας τήν ἀρετήν.
τούς παῖδας (αιτιατική -πρόσωπο) = άμεσο        ἀρετήν (αιτιατική) = έμμεσο
  • Αν το ένα από τα δύο αντικείμενα είναι σε πτώση γενική και το άλλο σε δοτική, τότε άμεσο είναι αυτό που βρίσκεται σε γενική.
Π.χ  Παρεχωρήσατε τῆς ἐλευθερίας τῷ Φιλίππῳ.
Τῆς ἐλευθερίας (γενική) = άμεσο        τῷ Φιλίππῳ (δοτική) = έμμεσο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου