Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Α' ΣΥΖΥΓΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΟΙ  ΧΡΟΝΟΙ  ΡΗΜΑΤΩΝ  Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ  (ΒΑΡΥΤΟΝΑ)

[ενεστώτας – παρατατικός – μέλλοντας – αόριστος – παρακείμενος – υπερσυντέλικος]

ΠΡΟΣΟΧΗ    ΣΤΑ  ΣΥΝΘΕΤΑ :  Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ
Φωνηεντόληκτα :
 • λύω – ἔλυον – λύσω – ἔλυσα – λέλυκα – ἐλελύκειν  
 • [καταλύω – κατέλυον – καταλύσω – κατέλυσα – καταλέλυκα – κατελελύκειν]
 • κελεύω – ἐκέλευον – κελεύσω – ἐκέλευσα – κεκέλευκα – ἐκεκελεύκειν
 • κωλύω – ἐκώλυον – κωλύσω – ἐκώλυσα – κεκώλυκα – ἐκεκωλύκειν
 • παιδεύω – ἐπαίδευον – παιδεύσω – ἐπαίδευσα – πεπαίδευκα – ἐπεπαιδεύκειν
 • πιστεύω – ἐπίστευον – πιστεύσω – ἐπίστευσα – πεπίστευκα – ἐπεπιστεύκειν
 • θύω – ἔθυον – θύσω – ἔθυσα – τέθυκα – ἐτεθύκειν
 • παύω – ἔπαυον – παύσω – ἔπαυσα – πέπαυκα – ἐπεπαύκειν
 • φυτεύω – ἐφύτευον – φυτεύσω – ἐφύτευσα – πεφύτευκα – ἐπεφυτεύκειν
 • φονεύω – ἐφόνευον – φονεύσω – ἐφόνευσα – πεφόνευκα – ἐπεφονεύκειν
 • ἁλιεύω – ἡλίευον – ἁλιεύσω – ἡλίευσα – ἡλίευκα – ἡλιεύκειν
 • βουλεύω – ἐβούλευον – βουλεύσω – ἐβούλευσα – βεβούλευκα – ἐβεβουλεύκειν
[συμβουλεύω– συνεβούλευον – συμβουλεύσω – συνεβούλευσα – συμβεβούλευκα – συνεβεβουλεύκειν]
 •   χορεύω – ἐχόρευον -  χορεύσω – ἐχόρευσα – κεχόρευκα – ἐκεχορεύκειν
 •   στρατεύω – ἐστράτευον – στρατεύσω – ἐστράτευσα – ἐστράτευκα – ἐστρατεύκειν
Αφωνόληκτα :
 • γράφω – ἔγραφον – γράψω – ἔγραψα – γέγραφα – ἐγεγράφειν  
 •  [ καταγράφω – κατέγραφον – καταγράψω – κατέγραψα – καταγέγραφα – κατεγεγράφειν ] 
 •  [ συγγράφω – συνέγραφον – συγγράψω – συνέγραψα – συγγέγραφα – συνεγεγράφειν ]
 • πράττω – ἔπραττον – πράξω – ἔπραξα – πέπραχα – ἐπεπράχειν  
 •  [ διαπράττω – διέπραττον – διαπράξω – διέπραξα – διαπέπραχα – διεπεπράχειν ] 
 •  [ συμπράττω – συνέπραττον – συμπράξω – συνέπραξα – συμπέπραχα – συνεπεπράχειν ]
 • διώκω – ἐδίωκον – διώξω – ἐδίωξα – δεδίωχα – ἐδεδιώχειν
 • πέμπω – ἔπεμπον – πέμψω – ἔπεμψα – πέπομφα – ἐπεπόμφειν
 • πείθω – ἔπειθον – πείσω – ἔπεισα – πέπεικα – ἐπεπείκειν
 • φυλάττω – ἐφύλαττον – φυλάξω – ἐφύλαξα – πεφύλαχα – ἐπεφυλάχειν
 • κομίζω – ἐκόμιζον – κομίσω – ἐκόμισα – κεκόμικα – ἐκεκομίκειν
 • σκάπτω – ἔσκαπτον – σκάψω – ἔσκαψα – ἔσκαφα – ἐσκάφειν
 • σχίζω – ἔσχιζον – σχίσω – ἔσχισα – ἔσχικα – ἐσχίκειν
 • βλάπτω – ἔβλαπτον – βλάψω – ἔβλαψα – βέβλαφα – ἐβεβλάφειν
 • ἐλπίζω – ἤλπιζον – ἐλπίσω – ἤλπισα – ἤλπικα – ἠλπίκειν
 • σώζω – ἔσωζον – σώσω – ἔσωσα – σέσωκα – ἐσεσώκειν
 • ῥίπτω – ἔρριπτον – ῥίψω – ἔρριψα – ἔρριφα – ἐρρίφειν
 • ἀγοράζω – ἠγόραζον – ἀγοράσω – ἠγόρασα – ἠγόρακα – ἠγοράκειν
 • ὀνομάζω – ὠνόμαζον – ὀνομάσω – ὠνόμασα – ὠνόμακα – ὠνομάκειν

ΜΕΣΗ  ΦΩΝΗ
Φωνηεντόληκτα :
 • λύομαι – ἐλυόμην – λύσομαι – ἐλυσάμην – λέλυμαι – ἐλελύμην 
 •  [ καταλύομαι – κατελυόμην – καταλύσομαι – κατελυσάμην – καταλέλυμαι – κατελελύμην ]
 • παύομαι – ἐπαυόμην – παύσομαι – ἐπαυσάμην – πέπαυμαι – ἐπεπαύμην  
 •  [ αναπαύομαι – ανεπαυόμην – αναπαύσομαι – ανεπαυσάμην – αναπέπαυμαι – ανεπεπαύμην ]
 • παιδεύομαι – ἐπαιδευόμην – παιδεύσομαι – ἐπαιδευσάμην – πεπαίδευμαι – ἐπεπαιδεύμην
 •   [ἐκπαιδεύομαι – ἐξεπαιδευόμην – ἐκπαιδεύσομαι – ἐξεπαιδευσάμην – ἐκπεπαίδευμαι –     ἐξεπεπαιδεύμην ]
 • πορεύομαι – ἐπορευόμην – πορεύσομαι – ἐπορευσάμην – πεπόρευμαι – ἐπεπορεύμην
 • θύομαι – ἐθυόμην – θύσομαι – ἐθυσάμην – τέθυμαι – ἐτεθύμην
 • βουλεύομαι – ἐβουλευόμην – βουλεύσομαι – ἐβουλευσάμην – βεβούλευμαι – ἐβεβουλεύμην

Αφωνόληκτα :

 • γράφομαι – ἐγραφόμην – γράψομαι – ἐγραψάμην – γέγραμμαι – ἐγεγράμμην
  [καταγράφομαι – κατεγραφόμην – καταγράψομαι – κατεγραψάμην – καταγέγραμμαι –κατεγεγράμμην]
       [ ἐγγράφομαι – ἐνεγραφόμην – ἐγγράψομαι – ἐνεγραψάμην – ἐγγέγραμμαι – ἐνεγεγράμμην ]
 • πείθομαι – ἐπειθόμην – πείσομαι – ἐπεισάμην – πέπεισμαι – ἐπεπείσμην
 • διώκομαι – ἐδιωκόμην – διώξομαι – ἐδιωξάμην – δεδίωγμαι – ἐδεδιώγμην 
 • [ καταδιώκομαι – κατεδιωκόμην – καταδιώξομαι – κατεδιωξάμην – καταδεδίωγμαι κατεδεδιώγμην ]
 • πράττομαι – ἐπραττόμην – πράξομαι – ἐπραξάμην – πέπραγμαι – ἐπεπράγμην  
 •  [ διαπράττομαι – διεπραττόμην – διαπράξομαι – διεπραξάμην – διαπέπραγμαι – διεπεπράγμην ]
 • βλάπτομαι – ἐβλαπτόμην – βλάψομαι – ἐβλαψάμην – βέβλαμμαι – ἐβεβλάμην
 • ἄρχομαι – ἠρχόμην – ἄρξομαι – ἠρξάμην – ἦργμαι – ἤργμην
 • ἀλλάττομαι – ἠλλαττόμην – ἀλλάξομαι – ἠλλαξάμην – ἤλλαγμαι – ἠλλάγμην  
 •  [ ἀπαλλάττομαι – ἀπηλλαττόμην – ἀπαλλάξομαι – ἀπηλλαξάμην – ἀπήλλαγμαι – ἀπηλλάγμην ] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου